تعیین میزان گسترش زونهای مخزنی سازند آسماری با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی در میدان شادگان

تعیین میزان گسترش زونهای مخزنی سازند آسماری با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی در میدان شادگان

نویسنده‌گان:

[ ضرغام مهدی پور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
[
عبدالحسین امینی ] - دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
محمدرضا رضایی ] - دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

بر اساس مطالعات پتروگرافی و لاگهای چاه پیمایی سازند آسماری به 6 زون تقسیم گردید. با توجه به مشخصات سنگ شناسی 4 زون دارای شرایط مخزنی و 2 زون آن فاقد شرایط تشخیص داده شد. پس از تعیین افتهای مدکور در محل چاه موقعیت آنها بر روی داده های لرزه ای سه بعدی معین گردید و با استفاده از روشهای لرزه ای افق لرزه ای آنها تعیین گردید. با توجه به تفاوت زمانی هر افق تغییرات ضخامت آن محاسبه گردید مطالعات پتروگرافی و داده های چاه پیمایی منجر به تشخیص زونهای 2و5 به عنوان زونهای با کیفیت مخزنی بالا شد. بررسی گسترش جانبی زونها مذکور بر روی داده های سه بعدی این دید را به ما می دهد که بیشترین ضخامت این زونها در قسمتهای شمال غرب و مرکزی میدان است.

کلید واژه ها: میدانشادگان دادههایلرزهای سنگشناسی پتروگرافی لاگ سازندآسماری زمین شناسی نفت خوزستان