تعیین درصد بهینه بنتوتیت در سوسپانسیونهای سیمان

تعیین درصد بهینه بنتوتیت در سوسپانسیونهای سیمان

نویسنده‌گان:

[ داریوش طاهری ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
[
محمدرضا نیکودل ] - گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
[
منصور مجلسی ] - شرکت مهاب قدس

خلاصه مقاله:

بنتونیت یکی از مواد افزودنی به دوغابهای سیمان است که در عملیات تزریق جهت پایدار سای دو غاب و بدست اوردن حداکثر شعاع نفوذی به کار برده می شود. از آنجایی که افزایش بیش از حد آن باعث پایین آمدن کیفیت آمیزه تزریق شده و در نتیجه عملکرد نامطلوب پرده های آب بند را در پی دارد، تعیین درصد بهینه آن ضروری به نظر می رسد. به همین جهت آزمونهای آزمایشگاهی جهت تعیین خصوصیات رئولوژیکی سوسپانسیون های سیمان با درصد مختلف c.w و بنتونیت انجام گردید. بر پایه این بررسی درصد بهینه بنتونیت در سوسپانسیونهای سیمان با نسبت به آب نسبت عکس داشته و با افزایش درصد سیمان، کاهش می یابد.

کلید واژه ها: سایر موارد