تعیین رابطه بین تراوایی و پارامترهای حاصل از آنالیز تزریق جیوه در سنگهای کربناته

تعیین رابطه بین تراوایی و پارامترهای حاصل از آنالیز تزریق جیوه در سنگهای کربناته

نویسنده‌گان:

[ علیرضا جعفری ] - دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
محمدرضا رضایی ] - دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
عزت الله کاظم زاده ] - پژوهشگاه صنعت نفت

خلاصه مقاله:

فشار مویینه به عنوان فشار لازم جهت راندن سیال به داخل منافذ سنگ و خارج کردن سیال مرطوب کنده سنگ شناخته می شود. اندازه و توزیع گلوگاه تخلخل، ویژگی های فشار مویینه سنگ و آن نیز به نوبه خود رفتار سیال را در سیستم منافذ در محیط متخلخل کنترل می کند. تخمین تراوایی از روی داده های حاصل از انالیز تزریق جیوه، وقتی که اندازه گیری مستقیم تراوایی به دلایلی ممکن نباشد (وجود نداشتن یا در دسترس نبودن مغزه، وجود مغزه های نامناسب به دلیل وجودر ریز شکستگیها و سدهای تراوایی مانند استیلولیت و لایههای شیل و …) دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. در این مواقع از نمونه های خرده سنگی به جای مغزه و پلاگ برای تخمین تراوایی استفاده می کنند. در این ماطلعه یک سری معادلات تجربی بدست آمده بین تراوایی، تخلخل، و اندازه های مختلف گلوگاه های تخلخل در اشباع بین 5 تا 80 درصد جیوه برای سنگهای کربناته که عمده مخازن ایران را تشکیل می دهند، ارائه گردیده است. این مالعه نشان می دهد که استفاده از r25 (شعاع گلوگاههای تخلخل وقتی که نمونه با 25 درصد جیوه اشباع شده باشد) بهترین تخمین تراوایی را بدست می دهد.

کلید واژه ها: سایر موارد