تغییر اقلیم در استان خوزستان از دیدگاه مشاهدات بارش و دما

تغییر اقلیم در استان خوزستان از دیدگاه مشاهدات بارش و دما

نویسنده‌گان:

[ مصطفی مولایی نیکو ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
[
سیدمحمدجعفر ناظم السادات ] - بخش آبیاری، دانشگاه شیراز
[
نوذر سامانی ] - بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

مطالعات اخیر نشان داده است که در دو دهه گذشته ، بخصوص برای بخشهایی از نیمکره شمالی ، چرخه هیدرولوژیک ، فعال از دهه های قبلی بوده است. به همین منظور، انجام پژوهشهای مرتبط با تغییر اقلیم برای آمادگی هرچه بیشتر جهت مقابله و نیز کاهش هزینه های خسارت بار ناشی از این تغییر بسیار ضروری می باشد. از روشهای ناپارامتری من – ویتنی و مقایدر تجمعی به منظور برآورد سال تغییر یا نقطه تغییر (Chang Point) در سری های زمانی بارش و درجه حرارت (سالانه، شش ماهه و فلصلی) استان خوزستان برای دوره زمانی 1996-1961 استفاده گردید. نتایج به دست آمده یانگر آن بود که نقطه عطف تغییر در روند بارش و درجه حرارت در نواحی مورد مطالعه، عموما معطوف به اواسط دهه 1970 می باشد. نشان داده شد که بارش و درجه حرارت سالانه بعد از سال 1975 در ایستگاه های مورد مطالعه در مقایسه با قبل از این سال افزایش یافته است. در مقیاس فصلی، با وجودیکه مقدار بارش دو فصل سرد سال (پائیز و زمستان) به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است، کاهش بارندگی فصول بهار و تباستان ازخصوصیات قابل توجه این مطالعه بود. همچنین روند افزایشی درجه حرارت در فصول بهار و تابستان در ایستگاه های مورد مطالعه محسوس تر بود. در مقیاس ماهانه، بارش ماه مارچ (اسفند – فروردین) و درجه حرارت ماه آوریل (فروردین – اردیبهشت) بیشترین مقدار افزایش را نشان داد.

کلید واژه ها: خوزستان