خصوصیات شیمیایی منابع آب موجود در سازندهای سخت گرانیتی

خصوصیات شیمیایی منابع آب موجود در سازندهای سخت گرانیتی

نویسنده‌گان:

[ هادی جعفری ] - دانشجوی کارشناسی آبشناسی ، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
[
محمد زارع ] - بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
[
عزت الله رئیسی ] - بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
[
فرید مر ] - بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

هوازدگی و انحلال کانیهای موجود در گرانیت و همچنین رسوبات موجود در درز و شکاف این نوع سازندهای سخت عامل تولید یونها و ورود آنها به آب زیرزمینی می باشند. در این تحقیق کاتیونها و آنیونهای اصلی و جزء مولکولی سیلیس (سیلیکا) در تعدادی از منابع موجود در سه دره گرانیتی سانیج، ده بالا ومنشاد واقع در باتولیت گرانیتی شیرکوه یزد در یک دوره زمانی یازده ماهه (هفت مرحله نمونه برداری) اندازه گیری گردیده اند و تغییرات آنها بررسی شده است. بررسیها تیپ آب را از نوع Ca-HCO3 نشان می دهند. مقدار Sio2 نشان می دهند. مقدار Sio2 بین 6 تا 15 میلی گرم در لیتر (متوسط 10 میلی گرم در لیتر) متغیر می باشد و با کاهش ارتفاع منابع آب همراه با افزایش EC افزایش پیدا می کند. پارامترهای فیزیکی دما و EC روند افزایشی با شیبهای متفاوت در سه دره گرانیتی نشان از تفاوت در خصوصیات مناطق مختلف توده های گرانیتی دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد