دورسنجی فروچاله های کارستی (مطالعه موردی: کارست کوهرنگ)

دورسنجی فروچاله های کارستی (مطالعه موردی: کارست کوهرنگ)

نویسنده‌گان:

[ حمیدرضا ناصری ] - دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران
[
زهرا کی همایون ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

تصاویر رقومی ماهواره ای بدلیل دید اجمالی، تصویربرداری چند طیفی، رقومی بودن، تسهیل موقعیت یابی زمینی، گردش تکراری ماهواره ای در مدار، پردازش تصویر و تبادل داده ها با محیط GIS ، امکانات پیشرفته و قدرتمندی در شناسایی عوارض متنوع هیدروژئولوژیک مناطق ها و محدودیت های آن را می طلبد.
تحقیق حاضر با استفاده از داده های رقومی حسگرهای ETM+ , TM ماهواره های 5و7 سری لندست ، فروچاله های کارستی (Sinkholes) ارتفاعات محدوده پولیه لاغرک در منطقه کوهرنگ را با اعمال روش های مختلف تفسیر بصری و رقومی شناسایی کرده و کاربدر این داده ها را در تشخیص پدیده های مورد نظر ارزیابی نموده است.

کلید واژه ها: چهارمحال