رخداد آپاتیت در کانسار آهن چادرملو با تاکید بر مطالعات SEM

رخداد آپاتیت در کانسار آهن چادرملو با تاکید بر مطالعات SEM

نویسنده‌گان:

[ بتول بهتجی ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
ایرج نوربهشت ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
موسی نقره ئیان ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
محمدعلی مکی زاده ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

کانسار آهن چادرملو در زون زمین ساختی ایران مرکزی در شمال شرق یزد واقع شده است. پدیده متاسوماتیسم در این منطقه به طور وسیعی عملکرد داشته است که حاصل آن تشکیل کانیهای مختلف در مجموعه های متاسوماتیتی از جمله آپاتیت می باشد.
آپاتیت های این منطقه به صورت های زیر دیده می شوند:
دایک آپاتیت – مگنتیت
دایک آپاتیت – کربنات
آپاتیت داخل متاسوماتیت ها
بلورهای بی شکل تا نیمه شکل دار آپاتیت بصورت بلور درشت همراه با شکستگی های فراوان عمدتا حاوی ادخالهایی هستند که به صورت پراکنده و بی شکل دیده می شوند.
مطالعات SEM برای اولین بار ترکیبات کانیائی عناصر نادر خاکی (REE) را براب رخی از این ادخالهای تشخیص داده است.

کلید واژه ها: یزد