رخساره ها و محیط های رسوبی سازند آب حاجی در حوضه زغالی کرمان

رخساره ها و محیط های رسوبی سازند آب حاجی در حوضه زغالی کرمان

نویسنده:

[ علی خردمند ] - دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش زمین شناسی

خلاصه مقاله:

سازند آب حاجی (ژوراسیک زیرین) بطور عمده از سنگهای سیلیسی آواری و بندرت کربناته (دربخش قاعده ای) تشکیل شده و در منطقه زرند شمال باختری کرمان گسترش دارد. ضحامت آن در امتدادگسل کوه بنان افزایش می یابد و به حدود هزار متر می رسد.
هدف از این مطالعه تشخیص رخساره ها و محیط های رسوبی سازند آب حاجی درمنطقه زرند است. بخش زیرین این سازند با رخساره های bioturbated Ferreogeneous limemudstone، quartzarenite Wackestone/packstone quartzrenite , shale در محیط های لاگون و ساحل نهشته شده است. بخش میانی با رخساره های Sub chertarenite , Fossilifereous , phyllarenite , phyllarenite و بندرت bioclastic grainstone , Shale/mustone در محیط های دلتایی تحت نفوذ رودخانه و در نهایت بخش انتهائی آن با رخساره های Shale Limemudstone phyllarenite chetarenite در یک محیط رودخانه مئاندری نهشته شده است.

کلید واژه ها: کرمان