ردپای پرندگان میوسن در رسوبات سرخ بالایی، برش چینه شناسی مشمپا، غرب زنجان

ردپای پرندگان میوسن در رسوبات سرخ بالایی، برش چینه شناسی مشمپا، غرب زنجان

نویسنده‌گان:

[ نصرالله عباسی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
[
صفورا شاکری ] - گروه زمین شناسی، پیام نور مرکز ابهر

خلاصه مقاله:

در یک برش چینه شناسی به ضخامت حدود 200 متر از سازند سرخ بالایی در غرب روستای مشمپا (غرب زنجان) آثار ردپای پرندگان یافت شد که اغلب به شکل قالب برجسته در سطح زیرین لایه های تخریبی حفظ شده اند. گونه ردپای اردکی Culcitapeda tridens بیشترین فراوانی را دارد. سایر ردپاها مربوط به پرندگان سه انگشتی پنجه رو هستند و از فراوانی اندکی برخوردار می باشند. به علت تغییر ویژگی های رسوب شناختی بویژه میان رطوبت رسوبات، حفظ شدگی های متفاوت در آثار مشاهده می شود. محیط رسوبی سازند سرخ بالایی در این نکان یک محیط خشکی و حاشیه حوضه ای بوده و بطور دوره ای به زیر آب رفته است.


کلید واژه ها: زنجان