شناسائی دگرریختی های شمال خاور اردکان با نگرشی بر پردازش داده های رقومی ماهواره ای

شناسائی دگرریختی های شمال خاور اردکان با نگرشی بر پردازش داده های رقومی ماهواره ای

نویسنده‌گان:

[ محمدرضا قاسمی ] - پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
[
همایون صفایی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
حمزه صیدی ساروئی ] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
[
ندا صابر ] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

خلاصه مقاله:

به منظور انجام مطالعات زمین ساختاری ناحیه کلوت در 70 کیلومتری شمال خاور شهرستان اردکان شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت. این ناحیه مجموعه ای از سه گنبد نمکی اصلی و سه گنبد فرعی است که توسط رسوبات دوران سوم پوشیده شده است. مطالعات در ناحیه مورد نظر تعداد 19 چین خوردگی و 23 گسل را به اثبات رسانده است. روند و نوع این ساختارها نشان می دهد که حوضه کلوت زیر تاثیر برش چپ گرد قرار دارد.

کلید واژه ها: یزد