شبیه سازی جریان آب زیر زمینی دشت لادیز

شبیه سازی جریان آب زیر زمینی دشت لادیز

نویسنده‌گان:

[ حجت اصلانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
[
غلامرضا لشکری پور ] - گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
[
محمد زارع ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
[
محمد نخعی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

خلاصه مقاله:

در دهه های اخیر بکارگیری کامپیوتر درمطالعات منابع آب با استفاده از مدلهای ریاضی الهای زیر زمیینی، خصوصا در مباحث مدیریت منابع آب و همچنین پیش بینی وضعیت آب زیر زمینی توسعه زیادی پیدا کرده است. دشت لادیز با ارتفاع متوسط 1194 متر از سطح دریا یکی از دشت های مستعد برای کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان می باشد.
هیدروگراف واحد دشت نشان دهنده شروع روند نزولی سطح آب زیر زمینی در دشت از مرداد ماه سال 1378 می باشد.
که اینر وند هم اکنون نیز ادامه دارد. لذا شناسایی سیستم هیدرژئولوژیکی دشت جهت بررسی امکان بهبود روند فعلی ضروری به ظنر می رسد. در این تحقیق با هدف شناسایی سیستم هیدرژئولوژیکی، بهینه کردن ضرایب هیدرودینامیکی، استفاده از مدل برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی وبکارگیری از آن در جهت بررسی تغذیه مصنوعی در این دشت یک مدل ریاضی با استفاده از برنامه visual Modflow v.2.5 تهیه شده است. برای این منظور ابتدا اطلاعات و داده های لازم تهیه شده و بعد از شبکه بندی منطقه و وارد کردن تمام اطلاعات و داده ها، از شرایط مربوط به فروردین ماه 1372 برای کالیبراسیون مدل درحالت پایدار استفاده شده است. این زمان نزدیک به زمان آمار برداری از منابع موجود در دشت بوده و همچنین تغییرات سطح آب در ابخوان ناچیز بوده است. کالیبراسیون در حالت ناپایدار برای سالهای ابی 73-1372، 74-1373 و 75-1374 انجام شده و برای صحت سنجی و اطمینان به مدل ابتدا توسط مدل برای سال آبی 76-1375 پیش بینی سطح آب صورت گرفته و با مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده صحت مدل مورد تایید قرار گرفته است. بعد از اطمینان به مدل تهیه شده از آن جهت پیش بینی سطح آب برای سالهای 1382، 1383، 1384 در شرایط بارندگی صفر، 30، 50، 70 و 100 درصد متوسط بارندگی استفاده شده است. با توجه به اینکه هم اکنون مطالعات مرحله دوم احداث سدی به منظور تغذیه بر رودخانه میانرود در منطقه در حال انجام است، از این مدل برای بررسی اثرات تغذیه با حجمهای مختلف و تاثیر تغذیه در دوره های مختلف و اثر آن بر وضعیت آبخوان استفاده شده است. نتایج مدل در مورد پیش بینی سطح آب در سالهای 1382، 1383 و 1384 نشان می دهد که عموما افت سطح آب در قسمتهای غربی بیشتر بوده و به طرف شرق دشت افت کمتری مشاهده می شود. همچنین نتایج مدل در مورد بررسی حجمهای مختلف تغذیه مصنوعی نشان می دهد که حداقل 2 میلیون متر مکعب برای تاثیر روی سطح آب زیر زمینی دشت لادیز لازم می باشد.


کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان