عوامل اصلی کنترل کننده تخلخل و تراوایی در ماسه سنگهای سازند زیور، در چاه های اورتاداغ و قیر دره

عوامل اصلی کنترل کننده تخلخل و تراوایی در ماسه سنگهای سازند زیور، در چاه های اورتاداغ و قیر دره

نویسنده‌گان:

[ الهام ترهنده ] - گروه زمین شناسیی دانشکده علوم دانشگاه تهران
[
عبدالحسین امینی ] - گروه زمین شناسیی دانشکده علوم دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

سازند زیوربا زیوه باسن الیگومیوسن به عنوان سنگ مستعد مخزن در چاه های اورتاداغ و قیر دره واقع در دشت مغان (گوشه، شمال شرقی آذربایجان) در نظر گرفته می شود. مطالعه ماکروسکوپی مغزه های گرفته شده از این چاه ها نشان می دهد که سازند زر اساس از ماسه سنگ، کنگلومرا، شیل بیتو مینه و مادستون تشکیل شده است. با تکیه بر مطالعات پتروگرافی و بر اساس پارامترهای بافتی و کانی شناسی ، نوع و مقدار سیمان، نوع و مقدار ماتریکس ، نوع و مقدار تخلخل سازند زیور به 18 پتروفاسیس (رخساره سنگی) قابل تقسیم است. که در بین این پتروفاسیس ها انواعی از ماسه سنگها از قبیل ولکانیک لیتیک آرنایت، فلدسپاتیک ولکانیک آرنایت، ولکانیک لیتیک گریوک و لیتارنایت مشاهده می شود. در بررسی توزیع تخلخل و تراوائی، بخش ماسه سنگی مهمترین عوامل کنترل کننده شامل : 1- پارامترهای بافتی 2- ترکیب کانی شناسی 3- عوارض دیاژنتیکی از قبیل سیمانی شدن ، تشکیل کانی های رسی درجازا (ایلیت، اسمکتیت، کلریت و رسهای مخلوط لایه )، انحلال در اجزای مختلف سنگ (دانه های کربناته و فلدسپار و خرده سنگهای آتشفشانی و سیمان کربناته) و ایجاد شکستگی تشخیص داده شد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى