منظر شهر در مرکز شهر آمل

منظر شهر در مرکز شهر آمل

نویسنده:

[ عامر نیک پور ] - دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

امروزه منظر شهری به موضوعی بسیار مهم در بحث کاربری زمین – فضا تبدیل شده است . از سوی دیگر نیز مرکز شهر به عنوان قلب و موتور توسعه شهر بستر مهمترین فعالیت های شهری، قلمداد می گردد . لذا ترکیب این دو موضوع به یکی از مهمترین دغدغه های برنامه ریزی شهری پاسخ می دهد . در این پژوهش از 7 سازند ا صلی که نقش تعیین کننده ای در سیمای مرکز شهر آمل دارند استفاده شد که در تعیین مطلوبیت یا عدم مطلوبیت هرکدام از این سازندها، معیارهای متعددی نقش داشته است . در این روش با انجام مشاهدات فراوان و برداشت های میدانی گسترده، ،نقشه موضوعی مبلمان شهری در محیط ARCGIS تهیه شد، سپس معیارهای کیفی پس از کمی شدن مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان با تأیید فرضیه، پژوهش به این نتیجه رسید که منظر شهری در مرکز شهر آمل از وضعیت بسیارنامطلوبی برخوردار است


کلمات کلیدی:

مرکز شهر ، منظر شهری ، آمل

کلید واژه ها: مازندران