مدیریت و برنامه ریزی برقی کردن چاه آب کشاورزی با استفاده از سامانه GIS

مدیریت و برنامه ریزی برقی کردن چاه آب کشاورزی با استفاده از سامانه GIS

نویسنده‌گان:

[ سیدمحمد کاظم نژاد ] - کارشناس نظارت بر اجرای طرح ها و مجری چاههای کشاورزی مازندران و گلستان
[
امید گرایلی نژاد ] - کارشناس سیستمهای مکانیزه و مجری GIS برق مازندران و گلستان
[
سیدحسن مرادی ] - معاون نظارت بر توزیع برق مازندران
[
عباسعلی عنایتی ] - مدیر دفتر طرح و برنامه ریزی توزیع برق مازندران

خلاصه مقاله:

نقش فن آوری های نو د رمدیریت و برنامه ریزی اقتصادی و فنی خدمات دستگاه های اجرایی به جامعه، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و دامنه آن هر روز گسترش مییابد. استفاده از GIS در مدیریت و برنامه ریزی برقی کردن چاه های آب کشاورزی، فرایند تصمیم گیری درخصوص مدیریت مصرف انرژی الکتریکی، انتخاب محیط، سیاستگذاریهای تقسیم اعتبار و تخصیص، منابع مالی، بهینه سازی مصرف انرژی با جایگزینی انرژی الکتریکی بعنوان انرژی پاک با سوختهای فسیلی، تعیین جایگاه و اولویت برقی کردن چاههای آب کشاورزی استانهای مازندران و گلستان بعنوان قطبهای کشاورزی کشور در دستگاه های اجرائی ذیربط و ... را آسان نموده و باعث افزایش سطح خدمات و رضایت مندی جامعه خواهد شد.وجود 90 هزار حلقه چاه آب کشاورزی موجود دراستانهای مازندران وگلستان سهم بسزایی درتامین آب کشاورزی این دو استان دارد.
در این مقاله نقش سامانه GIS در برنامه ریزی و مدیریت صحیح برقی کردن چاه آب کشاورزی بعنوان یک پروژه پایلوت مورد بررسی قرار میگیرد.


کلمات کلیدی:

چاههای آب کشاورزی ، مدیریت مصرف ، انرژی الکتریکی

کلید واژه ها: سایر موارد