نقش GIS در توسعه پایدار شهری از طریق تولید نقشه های زیست محیطی و برنامه ریزی فضای سبز شهری

نقش GIS در توسعه پایدار شهری از طریق تولید نقشه های زیست محیطی و برنامه ریزی فضای سبز شهری

نویسنده‌گان:

[ راما قلمبردزفولی ] - کارشناس ارشد مرکز تهران GIS
[
محسن محمدزاده ] - کارشناس ارشد شهرسازی

خلاصه مقاله:

شهرها امروزه با مشکلات گوناگونی روبرو هستند که به سبب رشد مهاجرت به شهرها و نیز تراکم بالای انسانی در شهر این معضلات هر روزه تشدید می گردند. آلودگیهای زیست محیطی از مهمترین مشکلات شهری بشمار می آیند که پایداری شهر را در طولانی مدت با خطر مواجه ساخته اند. آلودگی هوای شهری و فقدان دالانهای هوایی مناسب در کلان شهرها که نتیجه بلند مرتبه سازی است بر شدت آن افزوده است و پدیده ای را در شهر شکل بخشیده که جزایر حرارتی نامیده می شود. این پدیده هوای شهر را تحت تاثیر قرار داده و بر شدت آلودگی می افزاید در این مقاله در مرحله اول سعی شده با استفاده از نرم افزار GIS به شناسایی این جزایر در شهر پرداخته و در مرحله دوم با استفاده از این نرم افزار و با لایه های مناسب پوشش گیاهی مورد نیاز برای رفع معضل جزایر پیشنهاد گردد.
بحث و پایداری محیطی و نیز بهبود محیط زیست شهری امروزه از مهم ترین نگرانی های کارشناسان و طراحان شهری است که این نگرانی ها با توجه به پیچیدگی های موجود در فضاها و عملکردها در کلانشهرها نمود بیشتری یافت است. از این رو تحلیل داده ها و اطلاعات و دستیابی به یک نقشه از اقلیم محیط شهری برای استفاده در برنامه ریزی شهری، طراحی معماری و تصمیم گیری محیط زیستی در شهر الزامی بهنظر می آید، از دیگر سو پس از تحلیل و تهیه نقشه اقلیمی ایجاد فضاهای سبز به عنوان راهکارهای در رفع معضلات زیست محیطی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد.
GIS به عنوان تحلیل گر جغرافیایی می تواند در تهیه نقشه های اقلیمی شهرها و نیز مشخص کردن پوشش گیاهی ، وسعت و نوع آن به برنامه ریزان کمک نماید، در این پژوهش سعی بر آن سات که با مگاهی علمی و کاربردی به بررسی این روند از طریق تعریف ویژگی هاو نیز لایه های اطلاعاتی و روش تهیه کاربرد GIS اقدام گردد.


کلید واژه ها: سایر موارد