نقش GIS در شناسایی و تفکیک بافتهای فرسوده و نامقاوم منطقه ۱ شهرداری سنندج

نقش GIS در شناسایی و تفکیک بافتهای فرسوده و نامقاوم منطقه 1 شهرداری سنندج

نویسنده:

[ آرمان قیسوندی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

خلاصه مقاله:

بافتهایی که امروزه به بافتهای فرسوده و نامقاوم در شهرهای متوسط و بزرگ ایران شناخته می شوند عموما قسمتهایی از شهر را تشکیل می دهد که یا هسته اولیه شهر بوده است یا بافت فقیر نشین حومه ای را تشکیل می دهد و شناسایی این بافتها جهت دخالت و ساماندهی و استفاده مجدد از زمین و نیز مدیریت بحران از اهمیت ویژه ای برخوردار است استفاده از ابزاری کارآمد همانند GIS جهت این منظور باعث کاهش میزان خطا و ارایه اطلاعات جامع و معتبری خواهد شد. پژوهش حاضر جهت شناسایی بافتهای فرسوده و نامقاوم شهری منطقه 1 شهرداری سنندج و با استفاده از داده های موجود در پایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی شهرداری سنندج انجام گرفت و در این راستا بافتهای فرسوده با توجه به شاخصهای تعیین شده و بهره گیری از تواناییهای سیستم اطلاعات جغرافیایی شناسایی و تفکیک گردیدند.


کلمات کلیدی:

بافت فرسوده ، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، شهرداری سنندج ، تحلیل های فضایی ، همپوشانی

کلید واژه ها: کردستان