نقش GIS در طرح های جامع شهری با تاکید بر بررسی طرح جامع منطقه ۸ تهران (محله بندی، کاربری اراضی، شبکه معابر)

نقش GIS در طرح های جامع شهری با تاکید بر بررسی طرح جامع منطقه 8 تهران (محله بندی، کاربری اراضی، شبکه معابر)

نویسنده‌گان:

[ آلا نجاروظیفه دان ] - دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی
[
محسن صادقی ارج ] - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

خلاصه مقاله:

بیش از سه دهه است که طرح های توسعه شهری برای شهرهای ایران به منظور ایجاد زمینه رشد کالبدی موزون و هماهنگ آنها تهیه شده اند. این طرح ها با هزینه و انرژی زیادی تهیه گردید ه اند و هرچند تاثیرات مثبتی در منطقه بندی کرابری ها و رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی داشته اند. اما به دلایل متعدد نتوانستند به تمامی اهداف خود دست یابند و تنها درصد ناچیزی از برنامه ها و طرح های آنها به تحقق گرایید. امروزه با توجه به ابعاد پیچیده مسائل شهری و دخالت متغییرهای مختلف در امر برنامه ریزی شهری، از مدلها و نرم افزارهای مختلف برای برنامه ریزی استفاده می نمایند که سییستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکی از این ابزار قدرتمند در پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و کاربردی خواهد بود. [3] با استفاده از این نرم افزار و ورود کلیه اطلاعات و داده های شهری در آن با قابلیت به روز رسانی آنها می توان کمک شایانی به مدیران شهری در انجام هرچه بهتر وظایفشان نمود. در این مقاله، علاوه بر بررسی طرح جامع منطقه 8 تهران در بخش های یاد شده و ارائه چند راهکار و پیشنهاد در موارد مذکور اطلاعات هر بلوک و محله به طور کامل بر روی نقشه به آن لینک شده تا در موارد لازم از آن استفاده نمود.


کلمات کلیدی:

طرح جامع ، منطقه بندی ، محله بندی ، کاربری اراضی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی

کلید واژه ها: تهران