نگرش سیستمی بر طرح تفضیلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه موردی: محله محمودآباد شهر یزد)

نگرش سیستمی بر طرح تفضیلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه موردی: محله محمودآباد شهر یزد)

نویسنده:

[ میلاد عباسی هرفته ] -

خلاصه مقاله:

طرح تفضیلی در هرم برنامه ریزی پس از طرح جامع قرار می گیرد و جزئیات آنچه در طرح جامع به تصویب می رسد در قالب نقشه ها و ضوابط اجرایی می گردد. اما گذشته این گونه طرح ها نشان داده است که با ماهیت پویاشهر تطابق نداشتند و به شکست منجر گردیده است. در این پژوهش سعی شده با نگرشی جدید وسیستمی به طرح تفضیلی و با استفاده از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک گام مثبت درجهت موفقیت این طرح ها برداشته شود. در پایان با ذکر نمونه موردی سعی در ملموس نشان دادن آنچه به صورت نظری بیان شد گردیده است.


کلمات کلیدی:

طرح تفضیلی ، GIS ، شهر ، برنامه ریزی شهری ، سیستم

کلید واژه ها: یزد