نظام اطلاعات مدیریت شهری؛ بررسی موردی: سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر

نظام اطلاعات مدیریت شهری؛ بررسی موردی: سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر

نویسنده‌گان:

[ مسلم حسین زاده ] - کارشناس ارشد مدیریت دولتی - رئیس شورای اسلامی شهر بابلسر
[
سیدرضا آقامیری ] - کارشناس ارشد شهرسازی - مجری پروژه GIS شهری بابلسر
[
حجت حسین زاده ] - کاردان ICT ارتباطات داده ها - همکار پروژه GIS شهری بابلسر

خلاصه مقاله:

توسعه روز افزون شهر نشینی و رشد جمعیت در کشور از عواملی هستند که دامنه شهرها را بیش از پیش گسترش داده و پدیداری شهرهای بزرگ با جمعیت زیاد را در پی داشته است. اجرای سیستمی که همه شهروندان بتوانند درخواست های خود را از طریق شبکه های کامپیوتری مطرح سازند و روند درخواست را تا رسیدن به پاسخ، پیگیری کنند به نوعی تحقق شعار شهرداری در همه خانه ها است. با استقرار شبکه الکترونیکی در شهرداری، همه اطلاعات مربوط به شهر و مدیریت شهری در سریع ترین زمان به صورت الکترونیکی ذخیره می شوند و پس از ارزیابی بلافاصله برای سایر سازمان ها و شهروندان قابل دسترسی خواهد بود. بدین ترتیب شهرداری شیشه ای به نوعی تحقق می یابد. همچنین در اختیار قرار گرفتن اطلاعات مورد نیاز برای انجام تصمیم گیری های اجرایی با روش های دقیق بهنگام شده، دیوارهای سازمانی را که در زمان حاضر مانع گردش سریع اطلاعات بین بخش های مختلف هستند از میان بر می دارد و به ایجاد شهرداری بدون دیوار کمک می کند.
در عصر حاضر چاره ای جز استفاده از توانمندی فناوری های پیشرفته IT و استفاده از محیط های اطلاعاتی GIS در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری، جهت فراهم نمودن بستر اطلاعات جامع شهری نداریم. با این نگاه به موضوع، پژوهش حاضر سعی در معرفی بخش از سامانه اطلاعات جغرافیایی شهر بابلسر (Geography Information system of Babolsar city) دارد. سامانه مذکور با هدف یکسان سازی بستر اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی بین عناصر تاثیرگذار مستقیم و غیر مستقیم در سازمان فضایی شهر بابلسر و تحق شهرداری الکترونیک در فاصله سالهای 1385-1386 در 25% از سطح کل شهر به اجرا در آمده و نقطه عطفی در استان مازندران در هدایت مدیریت شهری به نظام اطلاعات جامع، جهت دستیابی به اهداف عالیه برنامه ریزی شهری و مشارکت مردمی گشت.


کلمات کلیدی:

جامعه شبکه ای ، شهرداری بدون دیوار ، سامانه اطلاعات جغرافیایی شهر بابلسر

کلید واژه ها: مازندران