پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم)

پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم)

نویسنده‌گان:

[ طهورا شیخی نارانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
[
ناصر حافظی مقدس ] - استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:

در حال حاضر یکی از معضلات مهم زیست محیطی در شهرها و مراکز صنعتی شیوه انتخاب مکان مناسب جهت دفن پسماند ها می باشد. با توجه به تعدد پارامترهای موثر در انتخاب محل دفن پی جویی مکان مناسب به شیوه های سنتی و صحرایی دشوار و بعضا غیر ممکن است . برای حل این مشکل امروزه از سیستم های سامانه اطلاعاتی (GIS) استفاده می شود. در مطالعه حاضر نیز از GIS جهت تعیین مکان مناسب دفن پسماند های ویژه در استان قم استفاده شده است. برای این منظور لایه های اطلاعاتی مختلف مانند مناطق حفاظت شده، زمین شناسی، توپوگرافی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، کاربری اراضی ، مراکز جمعیتی ، راهها، پوشش گیاهی تهیه شده سپس مطابق استانداردهای موجود برای هر یک از لایه ها بافرهای درنظر گرفته شده است. نهایتا به روش وزن دهی پهنه های مستعد دفع پسماند تعیین گردیده است.


کلمات کلیدی:

پسماند ، مکان یابی ، قم ، بافر ، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

کلید واژه ها: قم