پهنه بندی سیلاب با استفاده از سیستم ساماندهی جغرافیایی GIS (طرح مطالعاتی: قسمتی از رودخانه قره آغاج در استان فارس)

پهنه بندی سیلاب با استفاده از سیستم ساماندهی جغرافیایی GIS (طرح مطالعاتی: قسمتی از رودخانه قره آغاج در استان فارس)

نویسنده‌گان:

[ رضا محمدپور ] - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد استهبان
[
تورج سبزواری ] - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد استهبان

خلاصه مقاله:

این تحقیق با هدف تلفیق مدل هیدرولیکی Hec-Ras با نرم افزار ARCVIEW از مجموعه نرم افزارهای GIS از طریق الحاقیه Hec-GeoRAS به برآورد پهنه بندی سیلاب پرداخته شده است. با توجه به اهمیت تعیین پهنه سیلاب با دوره برگشت مختلف برای جلوگیری از خطرات سیلابها و ساماندهی و بهسازی رودخانه و با مشخص نمودن وضعیت تاسیسات موجود در مجاور رودخانه ها، نیاز به تعیین پهنه بندی سیلاب با دوره برگشت های مختلف می باشد. در این تقحیق از اطلاعات و آمار مربوط به رودخانه قره آغاج در استان فارس استفاده شده است.
تعیین حد بستر و حریم رودخانه از مواردی بوده که توسط سازمان آب منطقه استان فارس در مسیر رودخانه قره آغاج انجام شده است.


کلمات کلیدی:

پهنه بندی سیلاب ، HEC - GEO RAS, HECRAS , GIS


کلید واژه ها: فارس