آنالیز بهترین مسیر بر اساس پارامترهای مختلف شبکه - نمونه موردی شهر تهران

آنالیز بهترین مسیر بر اساس پارامترهای مختلف شبکه - نمونه موردی شهر تهران

نویسنده:

[ علی قدیری ] - کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS

خلاصه مقاله:

از قابلیتهای مهم GIS خاصیت Networking و تحلیل شبکه است انجام این مهم مستلزم مدل سازی شبکه می باشد. هدف این تحقیق مدلسازی شبکه خیابان های شهر تهران و پیاده سازی سناریوهای مختلف برای انتخاب بهترین مسیر بود. در آنالیزها مشخص گردید که بکار بردن پارامترهای مختلف نتیجه معقول تری را به دنبال خواهد داشت.
همچنین در این تحقیق مشخص شد که روش ساخت توپولوژی مهم بوده بطوریکه توپولوژی از نوع مسیر نسبت به توپولوژی قوس – گره نتایج منطقی را بدست آورد.

کلید واژه ها: آنالیز سنجشازدور مدلسازی توپولوژی تهران کانی شناسی