آشکارسازی تغییرات فضای سبز شهر تبریز با استفاده از روشهای شیء گرا

آشکارسازی تغییرات فضای سبز شهر تبریز با استفاده از روشهای شیء گرا

نویسنده‌گان:

[ بختیار فیضی زاده ] - دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
[
سیدمحمود حاجی میررحیمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

همزمان با رشد شهری، فضای سبز موجود در کلان شهرها به نفع اراضی مسکونی در حال کاهش است. ارزیابی نسبت تغییرات فضای سبز در طی دوره های زمانی متفاوت ما را میزان و پراکندگی این تغییرات اگاه می سازد که این خود در امر برنامه ریزی نقش به سزایی دارد. در حال حاضر و با پیشرفته های انجام گرفته در سنجش از دور و تولید تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا، استفاده از این تصاویر کمک قابل توجهی برای اشنسان می باشد. با بهره گیری از تصاویر چند زمانه سنجش از دور و اعمال انواع تکنیکهای پردازش تصویر می توان تغییرات کاربردی اراضی شهری را بر آورد نموده و نسبت به مدیریت آنها اقدام نمود. کلان شهر تبریز به عنوان بزرگترین شهر شمالغرب کشور در طول دو دهه گذشته تغییرات زیادی را در کاربری های اراضی خود تجربه نموده است. در این میان، فضای سبز نسبت به سایر کاربری ها تغییرات فاحشی داشته است به نحوی که در طی دوره 18 ساله بیش از 46 درص کاهش پیدا کرده است. مقاله حاضر به ارزیابی این تغییرات در طی سالهای 1366 تا 1384 در شهر تبریز پرداخته است. در این مقاله از تصاویر TM ماهواره لندست و SPOT5 استفاده شده و نقشه تغییرات با اعمال روش طبقه بندی شیء گرا تهیه شده است .


کلمات کلیدی:

داده های چند زمانه سنجش از دور ، فضای سبز ، کشف تغییرات ، روش طبقه بندی شیء گرا شهر تبریز

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى