کاربرد تصاویر ماهواره NOAA-AVHRR با قدرت تفکیک یک کیلومتر در پایش محیط زیست

کاربرد تصاویر ماهواره NOAA-AVHRR با قدرت تفکیک یک کیلومتر در پایش محیط زیست

نویسنده:

[ احمد فاتحی مرج ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

خلاصه مقاله:

تغییرات پوشش سطحی زمین در سطح وسیع امری است که در محافل علمی و غیر علمی پذیرفته است. اثرات گازهای گلخانه ای، تخریب لایه اوزون و تخریب جنگل های مناطق گرمسیری باغث تغییرات درپوشش گیاهی مناطق وسیعی می شود که بعضی از این عومل در مناطق کوچکی اتفاق می افتد ولی اثرات جهانی دارد. شناخت روند تغییرات و حوادث در محیط زیست در مقیاس بزرگ یکی از موضوعات مهم محافل علمی است. یک مقررات جدید تحت عنوان سیستم علوم زمین برای پاسخگویی به نیازهای شناخت پدیده های سطحی زمین پایه گذاری شده است (NASA 1988) یکی از نیازهای اساسی که سیستم علوم زمین مشخص کرده ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای نشان دادن و مدل کردن روند تغییرات است. هدف از این مقاله مروری بر کاربردهای سنجنده AVHRR با قدرت تفکیک زمینی 1 کیلومتر و تولید داده های جهانی مربوط به پوشش سطحی زمین است که اشاره به تغییرات جنگل های مناطق گرمسیری و پوشش گیاهی و همچنین تخمین بعضی از خصوصیات پوشش زمین که در ارتباط با فرسایش است، خواهد شد.

کلید واژه ها: سایر موارد