کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش سطح زمین در مدل فرسایش خاک MPSIAC

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش سطح زمین در مدل فرسایش خاک MPSIAC

نویسنده‌گان:

[ احمد مختاری ] - کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام اصفهان
[
سادات فیض نیا ] - دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
[
حسن احمدی ] - استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
[
سیدجمال الدین خواجه الدین ] - استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

اطلاعات نقشه های استفاده از اراضی و پوشش سطح زمین از مهمترین فاکتورهایی هستند که در مدلهای برآورد فرسایش و رسوب بعنوان لایه های اطلاعاتی مهم و اصلی در نظر گرفته می شوند. در مدل MPSIAC شده نقش این دو عامل بترتیب به صورت درصد تاجوشش و درصد خاک لخت در نظر گرفته می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (سنجنده TM) رابطه درصد تاج پوشش و درصد خاک لخت حوزه آبخیز سه با شاخصهای پوشش گیاهی مانند RVI , NDVI, PVI و سایر آنالیزهای سنجش از دور مورد بررسی قرار گرفت و شاخص NDVI بعنوان بهترین شاخص از لحاظ همبستگی با پوشش گیاهی شناخته شد، که البته کاربرد آن بعد از بررسی های صحرایی مجدد و با اعمال تغییرات کارشناسی، جهت طبقه بندی درصد تاج پوشش گیاهی استفاده شد. با توجه به رابطه همبستگی ضعیف درصدخاک لخت با شاخص های پوشش گیاهی و تجزیه و تحلیلهای بکار رفته، جهت تهیه لایه اطلاعاتی درصد خاک لخت از روش طبقه بندی نظارت شده استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تصاویر ماهواره Landsat-TM همبستگی بسیار خوبی با درصد تاج پوشش دارد، در حالی که استفاده از این داده ها جهت برآورد درصد خاک لخت سطح زمین نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتری دارد ولی در هر صورت دارای دقت خوبی برای استفاده در مدل MPSIAC می باشد.