مقایسه روشهای سنتی و مدرن تهیه نقشه شیب در حوزه های آبخیز

مقایسه روشهای سنتی و مدرن تهیه نقشه شیب در حوزه های آبخیز

نویسنده:

[ محسن ارومیه ] - معاونت آبخیزداری، دفتر مطالعات و ارزیابی آبخیزها

خلاصه مقاله:

شیب یکی از خصوصیات مهم توپوگرافی زمین بوده که در روند فرایندهای سطحی زمین نظیر شتکیل رواناب، فرسایش خاک و رانش زمین تاثیر مستقیم دارد. میزان تندی شیب عبارت است از اختلاف ارتفاع دو خط تراز ارتفاعی به فاصله افقی بین همان دو خط که معمولا بر خسب درجه و یا درصد بیان میگردد. درکارهای مطالعاتی، برآورد شیب یک مسیر از دامنه و یا محاسبه شیب عمومی یک پهنه از دامنه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از مقایسه روشهای سنتی و مدرن تهیه نقشه شیب، امکان ارزیابی از دو منظر، میزان پراکنش و مقدار سطح می باشد. در این تحقیق نقشه های شیب سنتی و نقشه های شیب تهیه شده به روش GIS و به کمک نرم افزار ILWIS و با خطوط میزان 100 متر، 200 متر، 500 متر و همچنین 100 متر با استفاده از یک مرتبه فیلتر غالب (majority)، 100 متر با استفاده از دو مرتبه فیلتر غالب و 100 متر با استفاده از سه مرتبه فیلتر غالب استفاده شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد