بررسی کارآیی سازه اصلاحی در جمع آوری رسوب ، مطالعه موردی حوزه آبخیز غازمحله شهرستان کردکوی

بررسی کارآیی سازه اصلاحی در جمع آوری رسوب ، مطالعه موردی حوزه آبخیز غازمحله شهرستان کردکوی

نویسنده:

[ محمدرضا پارسامهر ] - کارشناس ارشد آبخیزداری

خلاصه مقاله:

حوزه آبخیز غاز محله کردکوی با مساحت 5365 هکتار در جنوب شهرستان کردکوی تا چندی پیش بعنوان یکی از عمده ترین حوزه های سیل خیز استان گلستان مطرح بود که علت اصلی سیل خیز بودن آن را می توان در عوامل فیزیوگرافیک حوزه و بالا بودن بار رسوب آن جستجو نمود و اما از سال 1371 با انجام عملیات گسترده آبخیزداری بویژه احداث سازه های اصلاحی، خطر سیل در شهرستان کردکوی، به میزان چشمگیری کاهش یافته است. بررسی نقش سازه های اصلاحی در کاهش بار رسوب در پایین دست حوزه هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین رسوب ستالانه حوضه در دوره پس از اجرای عملیات سازه ای نسبت به میانگین رسوب سالانه حوضه در دوره قبل از اجرای علمیات، به میزان 90% کاهش یافته است. علاوه بر آن بررسی های هیدرولیکی جریان در دو سناریوی مختلف نشان میدهد که سازه های اصلاحی نقش بسزایی در کاهش و کنترل فرسایش خطی ایفا می نمایند.


کلید واژه ها: گلستان