بررسی میزان کارآئی مواد اصلاح کننده و بهساز خاک های شور و سدیمی در شرق مازندران

بررسی میزان کارآئی مواد اصلاح کننده و بهساز خاک های شور و سدیمی در شرق مازندران

نویسنده‌گان:

[ عسکری تشکری ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
[
ابوالقاسم توسلی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

خلاصه مقاله:

به علت موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی خاص کشور ما، میلیون ها هکتار از اراضی شور و سدیمی یافت می شود. در بسیاری از موارد برای صالاح این قبیل خاک ها فقط آبشویی املاح خاک و در صورت لزوم، احداث شبکه زهکش کافی است. لیکن علاوه بر موارد فوق، گاهی مصرف مواد اصلاح کننده نیز الزامی است.
کاربری اینگونه اراضی بدون مدیریت صحیح و عدم صمرف مواد اصلاخ کننده می تواند خطرات غیر قابل جبرانی در پی داشته باشد، به علاوه در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت عمرانی کشور، اصلاح و بهسازی صدها هزار هکتار از اراضی ، منوط به کاربرد مواد اصلاح کننده می باشد. در این ارتباط زارعین اراضی قاجار خیل در مازندران، حتی با اجرای سیستم زهکشی هوز از مسئله شوری و سدیمی بودن خاک ها رنج می برند و عملکرد محصول برنج حاصله از اراضی تحت کشت آنها با مشکلات زیادی روبروست. لذا لمنظور بررسی میزان کارایی انواع مواد بهساز اینچنین خاک هائی و با توجه به وسعت 65000 هکتار از این نوع اراضی در مازندران، اجرای این قبیل تحقیقات ضروری به نظر می رسد.

کلید واژه ها: مازندران