بررسی نقش تراسبندی (در اراضی شیبدار) در کاهش میزان فرسایش و بهبود وضع کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی آبخیز نشینان

بررسی نقش تراسبندی (در اراضی شیبدار) در کاهش میزان فرسایش و بهبود وضع کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی آبخیز نشینان

نویسنده:

[ نصرالله نیلی ] - کارشناس مدیریت آبخیزداری جهاد سازندگی استان اصفهان

خلاصه مقاله:

به دلیل محدودیت منابع موجود، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و جلوگیری از هدر رفت آن جهت دستیابی به اهداف توسعه یک ضرورت است. در عین حال یکی از مهمترین اهداف آبخیزداری حفاظت آب و خاک می باشد. برای رسیدن به این اهداف موضوع آبخیزداری حفاظت آب و خاک می باشد. برای رسیدن به این اهداف توجه به نقش مشارکت آبخیز نشینان که به نوعی محور توسعه روستایی هستند حائز اهمیت می باشد. از دیدگاه زارعین در مورد نیازهای توسعه از قبیل: زمین بستر، سرمایه بیشتر، استفاده از گونه های اصلاح شده و مناسب تر، وسایل کشاورزی پیشرفته ، بهبود راندمان تولید، تغییر الگوی کشت و ... است، مورد توجه قرار گیرد. که دراقدامات آبخیزداری علی الخصوص در پروژه تراسبندی این اهداف تا حدودی محقق می گردد. تراسبندی عبارتست از پلکانی نمودن اراضی شیبدار که دارای خاک با عمق مناسب می باشد. این حذف شیب باعث می شود در مصرف آب، کارگر و زمان آبیاری صرفه جویی شد ه و مهمتر از آن خاک در اثر عدم آبشویی حفظ، و از فرسایش و تولید رسوب و حمل آن تحت عامل شیب و رواناب به پشت سدها جلوگیری بعمل آید.


کلید واژه ها: سایر موارد