بررسی آبشویی و اصلاح اراضی دشت شهید سرداری

بررسی آبشویی و اصلاح اراضی دشت شهید سرداری

نویسنده‌گان:

[ ابوالقاسم توسلی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
[
محمدحسین مهدیان ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
[
ابراهیم حسینی چگینی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

خلاصه مقاله:

وسعت اراضی شور، سدیمی و گچی در ایران بیش از 23 میلیون هکتار براورد شده است (فاموری و دیوان 1349 و کودا 1972) . افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به تولید فرآورده های کشاورزی ایجاب می نماید در زمینه بهسازی و اصلاح خاک های شور و سدیمی مطالعات و بررسی های کاربردی انجام شود.
طرح مطالعات اصلاح و بهسازی اراضی دشت شهید سرداری واقع در جنوب غربی شهر تبریز و درشرق دریاچه ارومیه با وسعت 28000 هکتار تهیه، پیاده و اجرا شد. منطقه مورد مطالعه از شمال به اراضی روستایی ساتلو و از جنوب به روستای خاصلو و از شرق به جاده تبریز – آذر شهر و از غرب به روستای خورخور محدود می شود.
علل شوری و سدیمی شدن اراضی را می توان تلفیقی از عوامل ژنتیکی و شوری ثانویه دانست. محدوده مورد مطالعه از نظر تقسیم بندی اقلیمی جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. بطوریکه متوسط بارندگی سالیانه آن با استفاده از ایستگاه بارانسجنی تبریز 249 میلیمتر و متوسط تبخیر سالیانه آن بالغ بر 1142 میلیمتر برآورد شده است بنابراین تفوق تبخیر سالیانه بر بارندگی سالیانه یکی از عوامل بسیار مهم درشور و سدیمی نمودن اراضی است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى