بررسی الگوی مدیریت در حوضه نمونه ریمله

بررسی الگوی مدیریت در حوضه نمونه ریمله

نویسنده:

[ کرم خداسپهوند ] - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان

خلاصه مقاله:

توسعه پایدار به معنی مدیریت و حفاظت از منابع پایه و معرفی و بکارگیری پیشرفت های تکنولوژیک و ساختار تشکیلاتی است که با این طریق می توان نیاز انسان ها را برای زمان حال و نسل های آینده به طور مستمر تضمین کرد. وجود ظرفیت های فراوان در عرصه های گسترده منابع طبیعی کشور این زمینه را فراهم نموده است که در راستای اندیشه و تفکر توسعه پایدار منابع طبیعی و کشاورزی چاره جویی صورت گیرد. در رابطه با الگوی مدیریت در حوضه آبخیز ریمله، جهاد سازندگی لرستان برنامه ریزی جامعی را تدارک دید که اهداف چند منظوره ای را بهمراه داشت

کلید واژه ها: لرستان