بررسی تاثیر فاکتورهای موثر بر منحنی سنجه رسوب

بررسی تاثیر فاکتورهای موثر بر منحنی سنجه رسوب

نویسنده‌گان:

[ محمد مهدوی ] - استاد دانشکده منابع طبیعی کرج (دانشگاه تهران)
[
قاسم مرتضائی ] - عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

برای تعیین میزان رسوب در حوزه های آبخیز همواره مشکلاتی از قبیل کمبود ایستگاه هیدرومتری یا کمبود آمار، از نظر کمی و کیفی وجود داشته است و در حال حاضر نیز این معضل تا حدود زیادی به قوت خود باقی است یکی از روابطی که به صورت تجربی به این امر توجه نموده است منحنی سنجه رسوب می باشد که ارتباط دبی رسوب و دبی آب را بیان می نماد. محاسبه ضرایب فرمول (بتا، آلفا) در سطح حوزه های آبخیز مستلزم داشتن آمار طولانی مدت از ایستگاه های هیدرومتری می باشد. با توجه به کمبود این ایستگاه ها و همچنین کمی آمار موجود در ایستگاه ها در سطح حوزه های آبخیز در این تحقیق سعی بر این بوده است که بتوان با داشتن فاکتورهای مطالعاتی از قبیل زمین شناسی، پوشش گیاهی، توپوگرافی، خاک، فرسایش و در نظر گرفتن مساحت هر یک از حوزه ها در هر منطقه ضرایب فوق را بدست آورد و پس از برآورد دبی آب، دبی رسوب را بدست آورد. بدین جهت سعی بر این شد که ایستگاه هایی با خصوصیات متفاوتی اقلیمی در چند نقطه از کشور در نظر گرفته شود که بتوان نتایج حاصله را تعمیم داد.

کلید واژه ها: سایر موارد