بررسی دبی موثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبراهه های حوزه آبخیز سد زاینده رود

بررسی دبی موثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبراهه های حوزه آبخیز سد زاینده رود

نویسنده‌گان:

[ نصرت اله اسماعیلی ] - عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
[
محمد مهدوی ] - استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

فرسایش خاک و حمل رسوب پدیده ای است که با نزول هر بارندگی و جریان یافتن آب در سطح زمین در نواحی مختلف و در مقیاس های متفاوتی اتفاق می افتد، ولی به نظر می رسد که جریان های با میزان متفاوت تاثیرات مختلفی را از این نظر بجای می گذارند، به خصوص در دراز مدت این تاثیر از یک طرف جنبه بزرگ (حجم) جریان را در بر می گیرد و از سوی دیگر جریان های با بزرگی مختلف، فراوانی (تکرار) های متفاوتی را نشان می دهند. با در نظر گرفتن توام این دو نکته برای جریان های مختلف، بررسی این مسئله که در یک چنین وضعیتی جریان های متفاوت در دراز مدت از نظر میزان حمل رسوب به چه نحو عمل کرده اند و کدام جریان ها بیشترین میزان تاثیر را از این نظر داشته اند و مشخص نمودن میزان تداوم این دسته از جریان ها، از مسائلی است که به منظور پاسخ دادن به آنها، برای اولین بار در حوزه آبخیز سد زاینده بود تحقیق حاضر به مرحله اجرا در آمده است.

کلید واژه ها: اصفهان