بررسی سازندهای زمین شناسی، شیب و رخساره های ژئومرفولژی در تولید رسوب

بررسی سازندهای زمین شناسی، شیب و رخساره های ژئومرفولژی در تولید رسوب

نویسنده‌گان:

[ سیدمجتبی اسدی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان چهارمحال و بختیاری
[
سیدنعیم امامی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان چهارمحال و بختیاری

خلاصه مقاله:

این تحقیق در حوضه آبخیز بازیافت استان چهار محال و بختیاری با هدف اولویت بندی بعضی از سازندهای زمین شناسی از نظر حساسیت به فرسایش و تولید رسوب و مقایسه رسوب تولید شده از سطح رخساره های ژئومرفولوژی انجام گردیده است. مراحل انجام کار کار بددین شرخ بود که پس از رسم نقشه واحدهای کاری، بر روی 14 واحد کاری با سازندهای کنگلومرای بختیاری، آغاجاری، آسماری و هرمز با رخساره فرسایش شیاری، آبراهه ای و دامنه منظم اقدام به احداث پلات گردید. اطلاعات بدست آمده از نمونه برداریهای انجام شده از هرز آب و رسوب در قالب برنامه کامپیوتری ذخیره و سپس، با ساخت یک برنامه میزان رسوب تولید شده از سطح هر پلات در نمونه برداریهای مختلف محاسبه گردید. در ادامه با استفاده از Quattropro هیستوگرامهای مربوطه رسم شدند تا مقایسه میزن رسوب تولیدی از سطح پلاتهای مختلف در فواصل زمانی متفاوت امکانذیر شود. بر اساس اطلاعات بدست آمده از میران هرز آب و رسوب انباشته شده درون بشکه ها، رسوب تولید شده از سطح هر پلات بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر بود:
1- تشکیلات بختیاری با رخساره فرسایش شیاری در کلاسهای شیب 10-19% ، 20-29% و 30-39% با افزایش شیب میزان رسوب افزایش می یابد و در کلاس شیب 50-59% تولید رسوب کاهش می یابد.
2- در تشکیلات بختیاری با رخساره فرسایش آبراهه ای، تشکیلات آغاجاری با فرسایش شیاری و همچنین تشکیلات آسماری با رخساره فرسای شیاری نیز افزایش مقدار رسوب همگام با افزایش شیب وجود دارد.
3- در شتکیلات آغاجاری با رخساره فرسایش آبراهه ای نسبت به تشکیلات بختیاری یا رخساره مشابه رسوب کمتری تولید می شود.
4- میزان رسوب تولید شده از تشکیلات هرمز بالائی از میزان رسوب تولید شده از تشکیلات بختیاری و آغاجاری با شیب و رخساره مشابه کمتر و از آسماری بیشتر است.
5- پس از تشکیلات بختیاری سازندهای آغاجاری، هرمز و آسماری به ترتیب از نظر میزان تولید رسوب در اولویت های 2 تا 4 قرار دارند.

کلید واژه ها: سایر موارد