تاثیر زمین لغزشها در رسوبزایی حوضه کارون میانی

تاثیر زمین لغزشها در رسوبزایی حوضه کارون میانی

نویسنده:

[ نسرین نیک اندیش ] - دکترا جغرافیای طبیعی، گروه بررسی زمین لغزشها ، معاونت آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی

خلاصه مقاله:

یکی از موضوعات مورد توجه، تعیین نقش زمین لغزشها در تولید رسوب می باشد. در این تحقیق از طریق سه مدل تعیین پتانسیل رسوبدهی حوضه های فرعی "E.P.M" ، "S.L.E.M.S.A" و با استفاده از تکنیک G.I.S تاثیر نقش زمین لغزشها در رسوبزایی حوضه کارون میانی مورد بررسی قرار می گیرد. از انجایی که در مدلهای مزبور، زمین لغزشها بعنوان عاملی مستقل در نظر گرفته نشده اند، سعی گردید تا بنحوی این عامل در مدلها لحاظ گردد. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که زمین لغزشها در رسوبزایی نقش موثری دارند و در صورت افزایش سطح مناطق لغزشی، میزان تولید رسوب نیز افزایش می یابد. انطباق نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش و نقشه رسوبزایی در حوضه کارون میانی بیانگر داشتن ارتباط مستقیم رتبه خطر زمین لغزش با میزان رسوب تولید شده می باشد. بنحوی که در مناطق بی خطر ، متوسط سالانه رسوب تولید شده 3/1 تن هکتار، و در مناطق با خطر بالا این میزان به 45 تن در هکتار می رسد.


کلید واژه ها: خوزستان