تغییرات فرسایش آبی و فرسایش پذیرری حوضه آبریز رودخانه قره آغاج

تغییرات فرسایش آبی و فرسایش پذیرری حوضه آبریز رودخانه قره آغاج

نویسنده‌گان:

[ محسن براهیمی ] - کارشناس ارشد تاسیسات آبی
[
امیر فرزان ] - کارشناس ارشد سدهای خاکی

خلاصه مقاله:

مطالعه چگونگی فرسایش هر حوضه آبریز یکی از اولین گام ها در جهت حفظ آن است . با بررسی وضع گذشته، حال و پیش بینی آینده در حوضه، می توان تصمیم گیری مناسبی در مورد روش های مختلف حفاظت حوضه در ترکیب با حیات گیاهی، جانوری و فعالیت های اقتصادی اتخاذ نمود منطقه مورد مطالعه حوضه آبریز رودخانه قره آغاج در محل ایستگاه رسوب سنجی تنگ کازرین واقع بر رودخانه قره آغاج در استان فارس است. محدود زمانی آمار بین سال های 1350 تا 1367 بوده و وسعت حوضه 12360 کیلومتر مربع می باشد.

کلید واژه ها: فارس