رابطه ویژگیهای بارندگی با فرسایش بر روی مارن در پایاب زنجانرود

رابطه ویژگیهای بارندگی با فرسایش بر روی مارن در پایاب زنجانرود

نویسنده:

[ علی رضایی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان

خلاصه مقاله:

شناخت و کنترل پدیده فرسایش و عوامل موثر بر آن در دستور کار بسیاری از موسسات قرار دارد. از جمله عواملی که در وقوع فرسایش آبی دخیل است و بر روی آن تحقیقات زیادی انجام می گیرد. شرایط خاکشناسی و ویزگی های بارندگی در هر منطقه می باشد. عامل بارندگی با ویژگیهایی از قبیل میانگین بارندگی سالانه، ماینگین روانماب تولیدی سالانه، حداکثر شدت بارنگی مورد مشاهده و ی با دوره برگشت معین و … قابل توصیف کمی است. در این مقاله رابطه تلفات مارن بصورت فرسایش سطحی با برخی از ویژگی های بارندگی مورد بررسی قرارمی گیرد.

کلید واژه ها: زنجان