شرکتهای تعاونی چند منظوره آبخیزداران الگویی مناسب برای مدیریت جامع و هماهنگ حوزه های آبخیز

شرکتهای تعاونی چند منظوره آبخیزداران الگویی مناسب برای مدیریت جامع و هماهنگ حوزه های آبخیز

نویسنده:

[ غلامرضا انصاری ] - کارشناس مسئول مدیریت آبخیزداری سازمان جهادسازندگی استان فارس

خلاصه مقاله:

روند تخریب و هدر رفت آب در ایران که از نظر اقلیمی دارای شرایط حساس و آسیب پذیری می باشد بسیار نگران کننده است. عملکرد گذشته دستگاه های مربوطه در بخش آب و خاک عمدتا بیانگر عدم موفقیت آنها در کند یا متوقف کردن این روند تخریبی است. علت آن نیز در عدم شناخت ریشه تاریخی تخریب حوزه ها آبخیز می باشد. طرح ها و پروژه های انجام شده یا در دست اجرا همگی به معلولهای تخریبرداخته و علت را یا نادیده گرفت و یا کم رنگ به آن برخوردی کم رنگ نموده اند لذا از سال 1373 با جمعبندی عملکردهای گذشته در بخش آب و خاک در مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد سازندگی استان فارس طرح مدیرتی هماهنگ حوزه های آبخیز تحت عنوان شرکتهای تعاونی چند منظوره آبخیزداران شروع و از سال 1375 به مرحله اجرا گذاشته و عملکرد دو ساله آن بیانگر تاثیرگذاری عمیق در حل مشکلات کلیدی حوزه های آبخیز می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد