کاربرد و ارزیابی مدل HEM در تخمین فرسایش مراتع تالش

کاربرد و ارزیابی مدل HEM در تخمین فرسایش مراتع تالش

نویسنده‌گان:

[ سیدحمیدرضا صادقی ] - مدیر و استادیار گروه مهندسی آبخیزداری
[
محمود آذری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری
[
بابک قادری ] - دانش آموخته مهندسی مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

مدیریت و برنامه ریزی به منظور حفاظت خاک نیازمند آگاهی از نحوه عمل فرآیندهای فرسایش و میزان تولید رسوب می باشد. درک شرایط حاکم بر حوزه های آبخیز عموما از طریق مدلسازی روابط موجود صورت پذیرفته که در قالب انواع مختلف مدلها ارائه میگردد در این تحقیق مدل (Hillslope Erosion Model)HEM برای تخمین میزان فرسایش و رسوب در بخشی از مراتع شهرستان تالش از طریق مقایسه نتایج بدست آمده با مثادیر رسوب مربوط به پلاتهای آزمایشی، برای 24 رگبار مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از کاربرد مدل نشان دهنده همبستگی خوب و ضریب تبیین 77% بین داده های مشاهده ای و مقادیر تخمینی مدل و خطای تخمین بالا و در حد 141/13% در رگرسیون خطی و همبستگی بسیار خوب و ضریب تبیین 96% بین داده های مشاهده ای و مقادیر تخمینی مدل و خطای تخمین قابل قبول 22/3% در رگرسیون توانی بوده که لزوم واسنجی مدل برای کاربرد در شرایط مختلف را ایجاب می کند.


کلمات کلیدی:

فرسایش دامنه ، مدل توزیعی ، برآورد فرسایش ، مراتع تالش

کلید واژه ها: گیلان