محاسبه انتقال بار کف غیر یکنواخت در رودخانه ها (مطالعه مورردی رودخانه کرج)

محاسبه انتقال بار کف غیر یکنواخت در رودخانه ها (مطالعه مورردی رودخانه کرج)

نویسنده‌گان:

[ جواد مظفری ] - کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه تهران
[
علی دانکو ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

خلاصه مقاله:

دراین مقاله به وسیله ضریب تصحیح احتمالاتی که مکانیزم مخفی و آشکار شدن رسوبات غیر یکنواخت را در نظر می گیرد و با کمک فرمول سیلدز اصلاح شده ، فرمولی برای محسالبه نرخ انتقال بار کرف غیر یکنواخت بر اسا داده های رودخانه کرج ارائه گردیده است. همچنین فرمول مذکور با کمک داده های صحرایی که در سال های 1379 تا 1382 از ایستگاه سیرا رودخانه کرج جمع آوری شده، با چندین فرمول بار کف مقایسه گردیده که فرمول جدید نسبت به فرمول های موحجود بار کف پیش بینی بهتری دارد. این فرمول برای رودخانه های دارای مشخصه دانه بندی مشابه کرج، قابل کاربرد خواهد بود.


کلمات کلیدی:

رودخانه ، رسوب ، مکانیزم مخفی و آشکار شدگی ، بار کف غیر یکنواخت

کلید واژه ها: تهران