پهنه بندی فرسایش و رسوبگذاری در خورهای گناوه تا ریگ به روش GIS

پهنه بندی فرسایش و رسوبگذاری در خورهای گناوه تا ریگ به روش GIS

نویسنده‌گان:

[ محمدرضا غریب رضا ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات خاک و آبخیزداری کشور
[
حمیدرضا معصومی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات خاک و آبخیزداری کشور

خلاصه مقاله:

شناخت و پهنه بندی فرسایش و رسوبگذاری در محیط های رسوبی مختلف از جمله محیطهای ساحلی از اهدافی بوده که از دیرباز مورد توجه محققین وکاربران این مناطق قرار داشته اند. محیط های رسوبی ساحلی همچون خورها و خلیج ها به لحاظ حساسیت بالا به فرآیندها ونیروهای محیط خشکی و دریای دائما دچار فرسایش و رسوبگذاری هستند. این محیط ها یک پایانه رسوبی همه ساله پذیرای حجم زیادی از رسوبات نقاط بالا دست آبخیز و رسوبات با برخاستگاه دریایی حجم قابل ملاحظه ای از این رسوبات جابجا و یا از آنها دور می شوند. تحولات چشمگیر سالهای گذشته در محیط های رسوبی ساحلی خورهای گناوه تاخور جزیره و بویژه خور ریگ، ضرورت بررسی علمی این تغییرات را توجیه می کند. لذا در این تحقیق به روش GIS و استفاده از عکس های هوایی سالهای 1364 و 1372 در یک بازه زمانی حدود 30 سال تغییرات رخ داده در عرصه واحدهای رسوبی و ژئومروفولوژیکی مناطق یاد شده ، در قالب نقشه فرسایش و رسوبگذاری پهنه بندی شده اند. علاوه بر آن تغییرات در نوع گسترده اجزاء تشکیل دهنده محیط های رسوبی رودخانه ای ، تپه های ماسه ای ساحلی و دریایی مورد بررسی قرار گرفته و رژیمهای رسوبی حاکم در این مناطق بدست آمده است.


کلمات کلیدی:

پهنه بندی ، خور ، ریگ ، گناوه ، عکسهای هوایی ، فرسایش و رسوبگذاری ساحلی ، GIS

کلید واژه ها: بوشهر