انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از روش AHP

انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از روش AHP

نویسنده‌گان:

[ فاضل امیری ] - دانشجوی دکتری علوم مرتع واحد علوم تحقیقات
[
جهانگیر عابدی کوپائی ] - عضو هیئت علمی واحد بوشهر و استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:

در هیدرولوژی اگرچه نمی توان زمان دقیق وقوع یک پدیده مانند سیلاب را تعیین کرد، ولی میتوان نحوه وقوع حوادث قبلی را بررسی کرده و احتمال وقوع متوسط آن ها را بدست آورد و سپس برنامه های مدیریت محیطی مانند طراحی سازه های کنترل سیل و یا نحوه استفاده از اراضی حاشیه رودخانه را بر مبنای آن ها پی ریزی نمود. در این مقاله، دبی حداکثر لحظه ای سیلاب در 7 حوضه آبخیز استان بوشهر به نامهای سرقنات، جره بالا، سعد آباد، کلل ، باغان، قنطره و بوشیگان با انواع مختلف توزیع های فراوانی در محیط نرم افزار SMADA برازاش داده شده و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تصمیم گیری گروهی، مناسب ترین توزیع فراوانی منطقه ای انتخاب گردیده است. در 5 حوضه آبخیز قنطره، سرقناب، جره بالا، سعد آباد و کلل توزیع نرمال به ترتیب با درجه اهمیت 0/251 ، 0/200 ، 0/192 ، 0/198، 0/209 و در 2 حوزه آبخیز، بوشیگان و باغان به ترتیب توزیع لوگ نرمال 2 پارامتری با درجه اهمیت 0/238 و تویزه لوگ پیرسون تیپ 3 با درجه اهمیت 0/218 به عنوان بهترین توزیع های فراوانی برای هر حوضه انتخاب گردیده است. همچنین مشاهده شده است که اختلاف بین مقادیر برآوردی دبی حداکثر لحظه ای سیل توسط توزیع های فراوانی مختلف، در دوره بازگشت ها پایین (کمتر از 50 ساله) کم بوده و بیشترین اختلاف در دوره بازگشت ها بالا (بیشتر از 50 ساله ) می باشد.


کلمات کلیدی:

دبی حداکثر لحظه ای سیلاب ، توزیع فراوانی ، SMADA ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، تصمیم گیری گروهی ، درجه اهمیت

کلید واژه ها: سایر موارد