اثرات اقتصادی فعالیتهای آبخیزداری در رابطه با فرسایش خاک در حوزه آبخیز قشلاق سنندج

اثرات اقتصادی فعالیتهای آبخیزداری در رابطه با فرسایش خاک در حوزه آبخیز قشلاق سنندج

نویسنده‌گان:

[ حسین خالدیان ] - عضو هیئت علمی آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
[
بختیار خدری تاژان ] - کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

خلاصه مقاله:

استفاده بهینه از منابع آب و خاک جز با توجه کافی به معیارها و مسائل اقتصادی و اجتماعی این منابع امکان پذیر نخواهد بود. از آنجایی که اجرای علمیات آبخیزداری جهت بهینه سازی استفاده از منابع آب و خاک اهمیت زیادی دارد در این تحقیق اثرات اقتصادی فعالیتهای آبخیزداری انجام شده در رابطه با فرسایش خاک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نسبت سود به هزینه را برای این عملیات 7/73 نشان می دهد، همچنین بر طبق محاسبات صورت گرفته در مدت زمان عمر مفید سازه های آبخیزداری (10 سال)، از ورود مستقیم 413390 متر مکعب رسوب به داخل مخزن سد قشلاق سنندج جلوگیری شده است.


کلمات کلیدی:

اثر سنجی اقتصادی ، عملیات آبخیزداری ، نسبت سود به هزینه ، فرسایش خاک ، استان کردستان

کلید واژه ها: کردستان