ارائه یک مدل و الگوریتم جدید برای بازسازی داده ها گم شده هیدرولوژی

ارائه یک مدل و الگوریتم جدید برای بازسازی داده ها گم شده هیدرولوژی

نویسنده:

[ خدایار عبداللهی ] - کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

خلاصه مقاله:

در بسیاری از موارد که بحث استفاده از آمار در شبیه سازی فرآیند فرسایش و رسوب پیش می آید خلاء های آماری به دلایل متعددی پیش می آید . در این جا روش جدیدی برای بازسازی داده های آماری هیدرولوژی بر اساس توابع ریاضی لاگرانژ ارائه و یک الگوریتم کامپیوتری نیز برای آن تهیه شده است. در یک کاربرد عملی کارایی این روش با چند روش متداول دیگر مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد این روش برآوردهای بهتری برای داده های گم شده ارائه می کند.


کلمات کلیدی:

مدل هیدرولوژی ، داده گم شده ، بازسازی داده ها

کلید واژه ها: سایر موارد