ارزیابی روند رسوب گذاری در پشت سدهای انحرافی (مطالعه موردی: سد انحرافی دز)

ارزیابی روند رسوب گذاری در پشت سدهای انحرافی (مطالعه موردی: سد انحرافی دز)

نویسنده‌گان:

[ بابک تقدیسی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
[
غلامعباس بارانی ] - عضو هیات علمی بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

سد انحرافی دز یکی از سدهای مهم در استان خوزستان است که به منظور تامین آب زمینهای پایین دست، توسط دو آبگیر جانبی بر روی رودخانه دز بنا شده است. وجود رسوبات معلق و ته نشین شدن آنها در پشت این سد، علاوه بر ایجاد یک سری جزایر، سبب بروز مشکلات عدیده ای برای آبگیرهای جانبی شده است. در این مطالعه، به کمک نرم افزار SSIIM به بررسی سه بعدی روند رسوب گذاری در پشت سد انحرافی دز پرداخته شد و نتایج بدست آمده از مدل با نتایج اندازه گیری شده مورد مقایسه قرار گرفت و حاصل از تطابق خوبی برخوردار می باشد.


کلمات کلیدی:

سد انحرافی دز ، آبگیرهای جانبی ، نرمم افزار SSIIM

کلید واژه ها: خوزستان