ارزیابی روش های پهنه بندی خطر زمین لغزش درمقیاس ۱:۵۰۰۰۰ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دماوند

ارزیابی روش های پهنه بندی خطر زمین لغزش درمقیاس 1:50000 (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دماوند)

نویسنده‌گان:

[ رضا سفیدگری ] - کارشناس ارشد گروه اطلاعات جغرافیائی سازمان جنگلها
[
جعفر غیومیان ] - استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
[
سادات فیض نیا ] - استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

در بررسی خطر زمین لغزش شناسایی عوامل موثر در ایجاد ناپایداری ها، نحوه تلفیق لایه های اطلاعاتی و چگونگی وزن دهی به این پارامترها اهمیت فراوان دارد. با توجه به عوامل ایجاد کننده ناپایداری در حوزه آبخیز دماوند پهنه بندی خطر زمین لغزش به روشهای مختلف تجربی و آماری انجام شد، و توانایی هر یک از روشها با معیار نقشه پراکنش زمین لغزشهای منطقه، تراکم زمین لغزش ها (Dr) در هر یک از رده های خطر و محاسبه مقدار (QS) برای هر نقشه پهنه بندی مورد ارزیابی قرار گرفت و مناسب ترین روش پهنه بندی خطر زمین لغزش برای حوزه آبخیز دماوند معرفی گردید، مراحل کار تهیه و تلفیق لایه های وزنی عوامل بوسیله نرم افزار ILWIS و درمورد عوارض خطی با استفاده از نرم افزار Arc/Info انجام شده است.


کلمات کلیدی:

پهنه بندی خطر زمین لغزش ، ارزیابی روشها ، روش های آماری و حوزه آبخیز دماوند

کلید واژه ها: تهران