ارزیابی راهکارهای حفاظت و مدیریت خاک در اراضی کشاورزی

ارزیابی راهکارهای حفاظت و مدیریت خاک در اراضی کشاورزی

نویسنده‌گان:

[ جمال قدوسی ] - استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
[
محمدجعفر سلطانی ] - مربی پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
[
علیرضا شادمانی ] - کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
[
حسینعلی حبیبی ] - کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

به منظور مشخص نمودن عوامل موثر درپذیرش و استفاده از فن و دانش حفاظت و مدیریت خاک توسط کشاورزان جهت دستیابی به راهکارهای عملی برای اعمال و لحاظ آنهادر طرح ها و برنامه های حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش در آبخیزهای کشور، طرح تحقیقاتی حاضر در آبخیز زنجان رود واقع در استان زنجان به مرحله اجرا در آمده است. فرضیه و یا مسئله اساسی در این تحقیق مبتنی بر انکان جلب مشارکت و تشویق و ترغیب کشاورزان در استفاده از روش های حفاظت و مدیریت خاک در اراضی زراعی (به ویژه در دیم زارها) در صورت مشخص شدن عوامل موثر در به کارگیری و یا عدم به کارگیری فن و دانش ذیربط بوده است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق افزون بر آمار و اطلاعات حاصل از مطالعات و بررسی های پیشین با موضوع تحقیق درمنطقه مشتمل بر زارعین فعال در روستاهای واقع در آبخیز زنجان رود بوده که از بین آنها 490 نفر به عنوان نمونه (پرسش شونده) به صورت کاملاً تصادفی جهت تکمیل پرسشنامه ها انتخاب گردیده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی – همبستگی نشانگر این است که به دلیل وجود همبستگی معنی دار بین میزان پذیرش و استفاده از فن و دانش و روش های حفاظت ومدیریت خاک توسط کشاورزان با سه گروه از متغیرهای مستقل شامل مشخصه های فردی، ساختار مزرعه ای و اطلاعاتی ، ضرورت دارد به لحاظ نمودن آنها در کلیه طرح ها و برنامه های حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش توجه ویژه شود، به نظر میرسد به دلیل اهمیت و لزوم مشارکت ساکنین آبخیزها در طرح های آبخیزداری یافته های حاصل از این تحقیق می تواند ابزار مناسبی در تحقق این امر باشد.


کلمات کلیدی:

حفاظت و مدیریت خاک ، اراضی کشاورزی ، ارزیابی حفاظت و مدیریت خاک

کلید واژه ها: سایر موارد