ارزیابی زیست محیطی پروژه پخش سیلاب منطقه آبخوان داورزن - سبزوار

ارزیابی زیست محیطی پروژه پخش سیلاب منطقه آبخوان داورزن - سبزوار

نویسنده:

[ زیبا معظمی فرد ] - کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

خلاصه مقاله:

اقلیم خشک ایران همچنین تاکید بر نقش اساسی و عمده منابع آب در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور باعث گردید که پروژه های پخش سیلاب به تعداد زیاد در سطح کشور اجرا گردند. با در نظر گرفتن کلیه تحقیقات انجم شده در زمینه شناسایی تاثیرات پروژه های پخش سیلاب بر محیط زیست در ایران و جهان مشاهده گردید که به رغم تعداد نسبتا زیاد این گونه طرح ها در ایران مطالعات جدی و جهت دار در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی آن صورت نگرفته و مقالات موجود بیشتر به بررسی میزان تغییرات به وجود آمده در یک فاکتور محیط زیست بر اثر پروژه معطوف شده است.
این تحقیق که برای اولین بار مرتبه در زمینه تاثیرات طرح های پخش سیلاب بر محیط زیست انجام گردیده نشان می دهد چگونه با ارزیابی زیست محیطی اینگونه پروژه می توان پیامدهای احتمالی این پروژه ها را پیشگویی کرد راههای کاهش تاثیرات ناخواسته را ارایه داد و پروژه را به شکلی تغییر داد تا با محیط زیست محلی تناسب داشته باشد.


کلمات کلیدی:

ارزیابی زیست محیطی ، پخش سیلاب ، آبخوانداری ، سبزوار

کلید واژه ها: خراسان رضوى