استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی برای تعیین عوامل موثر بر میزان رسوبزایی حوزه های آبخیز

استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی برای تعیین عوامل موثر بر میزان رسوبزایی حوزه های آبخیز

نویسنده‌گان:

[ مسعود نصری ] - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
[
سادات فیض نیا ] - دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری
[
درعلی نجفی ] - استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
[
رضا مدرس ] -

خلاصه مقاله:

روند رو به ازدیاد تخریب اراضی ودستکاریهای گسترده انسانی در بخشهای مختلف طیعت بویژه آب و خاک سبب بالا رفتن نرخ فرسایش و تولید رسوب و خسارات پی آیند آن شده است. تعیین مهمترین عوامل موثر در این فرایند، راهگشای دستیابی به مدلها وروشهای بهینه مبارزه و کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب خواهد بود. بر این اساس مقدار رسوب معلق 12 حوزه آبخیز اندازه گیری و مهمترین عوامل تاثیرگذار در تولید رسوب این حوزه ها نظیر مساحت، بارندگی سالانه، شاخص دومارتن، ضریب حساسیت به فرسایش ، درصد سازندهای حساس به فرسایش، درصد سازندهای حساس و نسبتا حساس به فرسایش، شاخص ، پوشش گیاهی مشخص گردید. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی (PCA) اقدام به تعیین موثرترین عوامل گردید. نتایج نشانگر تاثیر برتر سه عامل ضریب دومارتن، شاخص پوشش گیاهی و درصد سازندهای حساس به فرسایش در میزان تولدی رسوب در حوزه های مورد مطالعه بوده است. در ادامه به تقسیر ابعاد گوناگون حضور این سه عامل و نحوه تاثیرات انسانی در کنترل و ساماندهی آنها پرداخته شده است.


کلمات کلیدی:

تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA) ، تولید رسوب ، زمین شناسی ، پوشش گیاهی ، بارندگی

کلید واژه ها: سایر موارد