استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم در تعیین روش مناسب برخورد با خطر زمین لغزش (مطالعه موردی : زمین لغزش باریکان)

استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم در تعیین روش مناسب برخورد با خطر زمین لغزش (مطالعه موردی : زمین لغزش باریکان)

نویسنده‌گان:

[ جعفر غیومیان ] - استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
[
سیدمحمد فاطمی عقدا ] - استادیار دانشگاه تربیت معلم
[
ام البنین عطایی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی آزمایشگاه مکانیک خاک استان خراسان
[
محمدهادی داوودی ] - استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

در این تحقیق از سیستم پشتیبان تصمیم برای حمایت مدیران در تصمیم گیری در مورد روستاهایی که د رمعرض خطر زمین لغزش قرار دارند استفاده شده است. هدف از کاربرد این سیستم، ارائه روش بهینه برخورد با خطر بروز زمین لغزش در مناطق روستایی می باشد برای تصمیمگیری در این مورد مدلی در قالب نرم افزار DEFINIT تنظیم شده که شامل سه راهکار تثبیت زمین لغزش، اجتناب از خطر لغزش (جابجایی روستاها) وپذیرش خطر و با مد نظر قرار دادن چهار تاثیر هزینه، کاهش خسارت جانی، نظر مردم و نظر مدیران محلی در مور هر راهکار می باشد. این راهکارها از لحاظ چهار اثر مذکور سنجیده و با هم مقایسه می شوند تا در نهایت راهکار بهینه از بین آنها انتخاب گردد.
برای تعیین هزینه راهکار تثبیت ابتدا بایستی امکان زمین لغزش با روشهای معمول در کشور ارزیابی شود. این کار با استفاده از نرم افزار دیگری از سیستم پشتیبان تصمیم انجام می گیرد. پس از تعیین جزئیات روش کنترل، هزینه های لازم برای آن برآورد می گردد. مقادیر بقیه اثرها نیز برآورد شده و بدین ترتیب مدیران محلی می توانند با وارد نمودن این اطلاعات در مدل، گزینه بهینه را انتخاب نمایند. بررسی موردی زمین لغزش باریکان توسط این مدل انجام گرفته و راهکار تثبیت زمین لغزش به عنوان مناسبترین راهکار برای برخورد با معضل زمین لغزش در این منطقه پیشنهاد شده است. نتایج با بررسیهای میدانی و جامع انجام یافته د راین خصوص مطابقت دارد.


کلمات کلیدی:

زمین لغزش ، روستاهای در معرض خطر لغزش ، سیستم پشتیبان تصمیم ، نرم فازار دفنیت ، باریکان

کلید واژه ها: تهران